MR.
SUYEON KIM

Giám đốc Global Business Center(GBC) tại KOSME
(Korea SMEs and Startups Agency)

Ông Suyeon Kim là Giám đốc Global Business Center (GBC), Korea SMEs and Startups Agency tại TPHCM. Từ năm 2009, ông đã làm việc cùng các doanh nghiệp (vừa và nhỏ) tại các tổ chức chính phủ Hàn Quốc nhằm hỗ trợ việc tăng trưởng và khởi nghiệp cho các công ty này. Hiện ông đang tập trung vào việc hỗ kinh doanh và hợp tác cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

GBC trực thuộc Bộ SMEs và Startups (MSS) và KOSME, là bộ phận quốc tế hỗ trợ hoạt động kinh doanh quốc tế cho các doanh nghiệp Hàn vừa và nhỏ. The Korea SMEs & Startups Agency (KOSME) là một tổ chức phi lợi nhuận được chính phủ tài trợ nhằm thực hiện các chính sách và chương trình của chính phủ giúp thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển lành mạnh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc. KOSME điều hành các hoạt động tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ để mở rộng hoạt động, phát triển sản phẩm mới và chuyển đổi cơ cấu kinh doanh. KOSME hỗ trợ các doanh nghiệp này nâng cao được năng lực cạnh tranh quốc tế thông qua các chương trình tư vấn bao gồm các hoạt động tư vấn, marketing, đào tạo và chương hợp tác quốc tế.