Ông.
NGUYỄN NGỌC THỊNH

Tổng Giám đốc, Công ty TNHH SX-DV-TM Tiến Thịnh