Tiến sĩ.
HỒ HỒNG HẢI

Viện Kinh doanh Quản trị, VinUni